Koncepcja pracy przedszkola

 Misja przedszkola


Motto:

„ Powiedz, a zapomnę.
Pokaż a zapamiętam.
Pozwól mi zrobić, a zrozumiem ”.
Konfucjusz


Nasze przedszkole koncentruje się na rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb dzieci oraz na rozwijaniu indywidualnych możliwości i talentów. Wspiera aktywność i kreatywność dziecka. Nauczyciele preferują indywidualność, swobodę i spontaniczność. Tworzy warunki do nabywania przez wychowanków wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie przez dzieci gotowości do podjęcia nauki w szkole. Placówka buduje środowisko społeczne dziecka, kształtuje jego postawy moralne, wprowadza w świat wartości. Jest miejscem, w którym panuje pozytywny klimat emocjonalny, w którym dziecko czuje się dobrze i bezpiecznie. Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami wspierając ich działania wychowawcze, angażując w różnorodne przedsięwzięcia. Placówka propaguje działania prozdrowotne i proekologiczne.


W przedszkolu każde dziecko jest najważniejsze.


Koncepcja pracy Samorządowego Przedszkola Publicznego w Żarkach Letnisku

Samorządowe Przedszkole Publiczne w Żarkach Letnisku jest czterooddziałową placówką, prowadzoną przez gminę Poraj. Od 1 września 2014 roku przedszkole mieści się w nowo wybudowanym budynku, który jest nowoczesnym obiektem, spełniającym wszystkie normy europejskie pod względem bezpieczeństwa i funkcjonalności. Na terenie ogrodu przedszkolnego znajduje się plac zabaw.

Cel pracy

Celem pracy naszego przedszkola jest zapewnienie dzieciom osiągnięcie gotowości szkolnej poprzez stworzenie optymalnych warunków pobytu, wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dzieci zgodnie z ich indywidualnymi możliwościami rozwojowymi, wyrównywanie szans, wprowadzanie w świat wartości, aktywizowanie rodziców do udziału w życiu przedszkola.
Pierwszym priorytetem naszego przedszkola jako placówki promującej zdrowie i ekologię jest upowszechnianie wśród dzieci i rodziców wiedzy na temat znaczenia prawidłowego odżywiania, higieny, aktywności fizycznej, dbania o przyrodę i postawy proekologicznej. W tym zakresie przedszkole opierać się będzie na programach ogólnopolskich i przedsięwzięciach opracowanych przez instytucje statutowo zajmujące się promocją zdrowia i ekologią, programie opracowanym przez nauczycieli placówki „ Zielono wokół nas ”, projektach edukacyjnych opracowanych również przez nauczycieli.

Drugi priorytet

Drugim priorytetem naszych działań jest budowanie skutecznego systemu współpracy z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. Praca rady pedagogicznej przedszkola ukierunkowana będzie na włączenie rodziców w realizowane przez przedszkole przedsięwzięcia, a przez to zintegrowanie społeczności przedszkolnej, pogłębienie więzi rodzinnych, umożliwienie rodzicom wykazanie się posiadanymi umiejętnościami i zainteresowaniami, rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców. W tym zakresie działania placówki opierać się będą na programach, akcjach i kampaniach ogólnopolskich, projektach edukacyjnych opracowanych przez nauczycieli, harmonogramie imprez przedszkolnych, jak również na działaniach zaproponowanych przez rodziców.

Ponadto

Ponadto, prowadzone będą dalsze działania w zakresie zagospodarowania terenu wokół przedszkola: założenie ogródka warzywnego, rozbudowa placu zabaw, obsadzenie kwiatami, krzewami i drzewkami terenu wokół budynku.

Podczas realizacji koncepcji będziemy współpracować z instytucjami: Szkoła Podstawowa w Żarkach Letnisku, Gminna Biblioteka Publiczna w Żarkach Letnisku, Ochotnicza Straż Pożarna w Żarkach Letnisku, Powiatowa stacja sanitarno – Epidemiologiczna w Myszkowie, Towarzystwo Przyjaciół Żarek Letnisko, Gminny Ośrodek Kultury w Poraju, Miejski Dom Kultury w Myszkowie, placówki oświatowe w powiecie myszkowskim, Nadleśnictwo Złoty Potok, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Myszkowie, media lokalne i inne.

Wizja przedszkola

 • Akceptujemy dzieci takimi jakie są, dając im szanse do indywidualnego rozwoju
 • Budujemy u dzieci system wartości, ukazując co jest dobre a co złe.
 • Czuwamy nad bezpieczeństwem i zdrowiem dzieci.
 • Doskonalimy swoją wiedzę i umiejętności podnosząc swoje kwalifikacje
 • Eksponujemy twórczy potencjał dzieci
 • Funkcjonujemy zgodnie z prawem oświatowym
 • Gwarantujemy wysoko wykwalifikowaną kadrę
 • Hartujemy dzieci emocjonalnie, aby łagodniej znosiły stresy i porażki
 • Interesujemy się życiem społecznym, lokalnym i aktywnie w nim uczestniczymy
 • Jesteśmy otwarci na propozycje i oczekiwania rodziców
 • Kształtujemy umiejętności samoobsługowe potrzebne w codziennych sytuacjach
 • Lubimy być twórczy, aktywni i innowacyjni w swoich działaniach
 • Łączymy pokolenia i wzmacniamy więzi rodzinne
 • Mamy estetycznie i bogato wyposażone sale przystosowane do atrakcyjnych zajęć
 • Nawiązujemy do tradycji
 • Organizujemy dodatkowe zajęcia rozwijające zdolności dzieci
 • Pozyskujemy rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola
 • Rozwijamy twórczy potencjał dzieci
 • Stwarzamy bezpieczne warunki do prawidłowego rozwoju i zabawy
 • Tworzymy rodzinną i domową atmosferę
 • Uwzględniamy wyrabianie nawyków profilaktyki zdrowotnej i ekologicznej
 • Wspomagamy rodziców w sytuacjach problemowych
 • Yes, we can 🙂
 • Zapewniamy absolwentom dobry start w szkole