O naszym przedszkolu

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
W ŻARKACH LETNISKU

Przedszkole w Żarkach Letnisku
Plac zabaw Samorządowego Przedszkola Publicznego w Żarkach Letnisku

Samorządowe Przedszkole Publiczne w Żarkach Letnisko jest czterooddziałową placówką prowadzoną przez Gminę Poraj. Od 1 września 2014r. przedszkole mieści się w nowo wybudowanym budynku, który jest nowoczesnym obiektem, spełniającym wszystkie normy europejskie pod względem bezpieczeństwa i funkcjonalności. Budynek położony jest w zielonym, zacisznym zakątku z dala od zgiełku i zanieczyszczeń ruchliwych ulic. Na terenie ogrodu przedszkolnego znajduje się plac zabaw.
Każda z grup posiada własną salę zajęć dydaktycznych, wyposażoną zgodnie z przepisami o bezpieczeństwie w placówkach publicznych t.j. meble, zabawki, pomoce dydaktyczne z wymaganymi atestami.
Placówka umożliwia dzieciom nabywanie wiadomości i umiejętności, organizując ciekawe i atrakcyjne zajęcia. Dzieci uczą się współpracy oraz wzajemnej pomocy przy wykonywaniu różnych zadań, a za aktywność i pozytywne zachowanie są chwalone, nagradzane i wyróżniane. Przedszkolaki wspierane są w rozwoju swoich zdolności, wdrażane do działań twórczych, udziału w konkursach (w których osiągają znaczące sukcesy) oraz aktywności ruchowej.
Celem uatrakcyjnienia oferty zajęć placówka organizuje dla dzieci wycieczki i wyjazdy do ośrodków kultury, spotkania z ciekawymi osobami oraz zajęcia otwarte, umożliwiające rodzicom wspólne zabawy z dziećmi oraz obserwację zachowania ich dziecka w grupie. Realizuje też wiele projektów i programów ogólnopolskich
i własnych (np. „Szkoła współpracy”, „Akademia Aquafresh”, „Mamo, tato wolę wodę”, „Kubusiowi Przyjaciele Natury”) oraz bierze udział w wielu akcjach (np. Góra Grosza, zbiórka nakrętek, zbiórka książek), które wpływają na wszechstronny rozwój przedszkolaków.
Obecnie nasze przedszkole zarządzane jest przez Panią Dyrektor mgr Joannę Sawicką. W placówce jest zatrudnionych 6 nauczycieli, w tym jeden na ½ etatu oraz logopeda i nauczyciel religii. Wszyscy nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym. Dwóch nauczycieli posiada dodatkowe kwalifikacje z zakresu: oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej z arteterapią.
W przedszkolu po godzinach przeznaczonych na realizacje podstawy programowej odbywają się bezpłatne zajęcia dodatkowe : rytmika, j. angielski, zajęcia plastyczne, zajęcia taneczne, religia, zajęcia z logopedą, gimnastyka korekcyjna oraz zajęci z zakresu edukacji czytelniczej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Żarkach Letnisko. Swoją wiedzą i doświadczeniem pedagodzy placówki dzielą się publikując artykuły zarówno na stronach internetowych jak i w prasie lokalnej.
W przedszkolu przeprowadza się analizę osiągnięć dzieci, której wyniki nauczyciele wykorzystują w planowaniu dalszej pracy opiekuńczo-wychowawczej. Prace przedszkolaków eksponowane są na gazetkach w szatni, w salach zajęć, na stronie internetowej, w prasie i instytucjach lokalnych. Dzieci mają także możliwość prezentacji swoich talentów podczas uroczystości, imprez i konkursów w przedszkolu oraz na terenie gminy i powiatu.
Przedszkolaki czują się w placówce bezpiecznie, znają obowiązujące zasady i stosują się do nich, co jest wynikiem wspólnych działań wzmacniających pożądane zachowania dzieci podejmowanych przez wszystkich pracowników przedszkola oraz rodziców dzieci.

W maju 2015 roku Przedszkole zostało skontrolowane przez wizytatorów z Kuratorium Oświaty do spraw ewaluacji w ramach ewaluacji zewnętrznej. Prezentowany poniżej raport jest jej rezultatem. Raport dotyczy trzech skontrolowanych wymagań państwa:
1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci;
2. Dzieci są aktywne;
3. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania przedszkola jak również ma na celu ustalenie poziomu spełniania przez przedszkole wymagań. Nasze Przedszkole spełnia je na poziomie B, co oznacza wysoki stopień wypełniania wymagania. Poniżej prezentujemy raport z ewaluacji zewnętrznej, aby mogli Państwo się z nim zapoznać.

Raport z ewaluacji zewnętrznej

Bierzemy udział w różnych projektach:

m41385476752_0_kubusiowi-przyjaciele- maskotka_um_kik_332 AQF_logo-nowe-ost imgres