Rekrutacja

Zarządzenie Nr OR.0050.5.2022

Wójta Gminy Poraj

z dnia 26 stycznia 2022 roku

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Na podstawie art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021r.,poz.1082 z późn . zm .) zarządzam, co następuje:

§ 1

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli określa się następujące terminy:

Lp. Rodzaj czynności / etap rekrutacji Termin
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
 1.  
Potwierdzenie kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym 01-28.02.2022r.
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach Podstawowych
 1.  
Składanie podpisanych kart zgłoszenia wraz z załącznikami 01-31.03.2022r.
 1.  
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 20.04.2022r.
 1.  
Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka w przedszkolu /szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane 20-29.04.2022r.
 1.  
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 16.05.2022r.
 1.  
Uruchomienie procedury odwoławczej:– w terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, – w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,– na rozstrzygniecie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego. Od 16.05.2022r.
Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
 1.  
25.05.2022r. Opublikowanie wykazu wolnych miejsc
 1.  
25-31.05.2022r. Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacyjnych
 1.  
06.06.2022r. Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 1.  
06-13.06.2022r. Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane
 1.  
14.06.2022r. Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych
 1.  
Od 14.06.2022r. Procedura odwoławcza

§ 2

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli obowiązują kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w uchwale Rady Gminy Poraj Nr 284(XXXIV)17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Poraj (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 poz. 3024 z dnia 10.05.2017)

 1. dziecko obojga rodziców/rodzica samotnie wychowującego dziecko, opiekunów prawnych/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko, pracujących/prowadzących działalność gospodarczą lub uczących się w systemie stacjonarnym – 2 pkt;
 2. dziecko, obojga rodziców/rodzica samotnie wychowującego dziecko, opiekunów prawnych/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko, pracujących/prowadzących działalność gospodarczą lub uczących się w systemie stacjonarnym, którego rodzeństwo kontynuuje edukację w roku szkolnym, w którym trwa rekrutacja w danym przedszkolu – 3 pkt;
 3. w miejscowości położenia przedszkola lub oddziału przedszkolnego zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców/rodzica samotnie wychowującego dziecko, opiekunów prawnych/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko, pracujących/prowadzących działalność gospodarczą lub uczących się w systemie stacjonarnym, w zapewnieniu mu należytej opieki – 2 pkt;
 4. dzieci z rodzin o udokumentowanej trudnej sytuacji rodzinnej lub materialnej, pozostających pod opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub pobierających zasiłek rodzinny – 2 pkt.

§ 3

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych w § 2 są:

 1. oświadczenie rodzica/rodziców/opiekuna/opiekunów o miejscu pracy, prowadzeniu działalności gospodarczej, o kształceniu – studiowaniu w systemie stacjonarnym każdego z rodziców/rodzica samotnie wychowującego dziecko, opiekunów prawnych/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko,
 2. oświadczenie rodzica/rodziców/opiekuna/opiekunów o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danego przedszkola,
 3. oświadczenie rodzica/rodziców/opiekuna/opiekunów o miejscu zamieszkania krewnych kandydata,
 4. oświadczenie rodzica/rodziców/opiekuna/opiekunów o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi.

§ 5

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej www. ugporaj.pl.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Poraj

Katarzyna Kaźmierczak

 

Załącznik nr 1 do wniosku o przyjęcia dziecka

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego