Rekrutacja

Zarządzenie Nr OR.0050.5.2023

Wójta Gminy Poraj

z dnia 17 stycznia 2023 roku

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Na podstawie art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli określa się następujące terminy:

Lp.

Rodzaj czynności / etap rekrutacji

Termin

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

1.

Potwierdzenie kontynuowania przez dziecko edukacji

przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym

01-28.02.2023r.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach

podstawowych

1.

Składanie podpisanych kart zgłoszenia wraz z załącznikami 01-31.03.2023r.

2.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

19.04.2023r.

3.

Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka w przedszkolu /szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane 19-28.04.2023r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 15.05.2023r.

5.

Uruchomienie procedury odwoławczej:

– w terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia,

– w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,

– na rozstrzygniecie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Od 15.05.2023r.

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

1. 24.05.2023r. Opublikowanie wykazu wolnych miejsc
2. 24-31.05.2023r. Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacyjnych
3. 05.06.2023r. Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
4. 05-16.06.2023r. Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane
5. 19.06.2023 Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych
6. Od 19.06.2023r. Procedura odwoławcza

§ 2

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli obowiązują kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w uchwale Rady Gminy Poraj Nr 284(XXXIV)17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Poraj (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 poz. 3024 z dnia 10.05.2017)

  1. dziecko obojga rodziców/rodzica samotnie wychowującego dziecko, opiekunów prawnych/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko, pracujących /prowadzących działalność gospodarczą lub uczących się w systemie stacjonarnym – 2 pkt;

  2. dziecko, obojga rodziców/rodzica samotnie wychowującego dziecko, opiekunów prawnych/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko, pracujących /prowadzących działalność gospodarczą lub uczących się w systemie stacjonarnym, którego rodzeństwo kontynuuje edukację w roku szkolnym, w którym trwa rekrutacja w danym przedszkolu – 3 pkt;

  3. w miejscowości położenia przedszkola lub oddziału przedszkolnego zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców/rodzica samotnie wychowującego dziecko, opiekunów prawnych/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko, pracujących /prowadzących działalność gospodarczą lub uczących się w systemie stacjonarnym, w zapewnieniu mu należytej opieki – 2 pkt;

  4. dzieci z rodzin o udokumentowanej trudnej sytuacji rodzinnej lub materialnej, pozostających pod opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub pobierających zasiłek rodzinny – 2 pkt.

§ 3

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych w § 2 są:

  1. oświadczenie rodzica/rodziców/opiekuna/opiekunów o miejscu pracy, prowadzeniu działalności gospodarczej, o kształceniu – studiowaniu w systemie stacjonarnym każdego z rodziców/rodzica samotnie wychowującego dziecko, opiekunów prawnych/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko,

  2. oświadczenie rodzica/rodziców/opiekuna/opiekunów o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danego przedszkola,

  3. oświadczenie rodzica/rodziców/opiekuna/opiekunów o miejscu zamieszkania krewnych kandydata,

  4. oświadczenie rodzica/rodziców/opiekuna/opiekunów o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi.

§ 5

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej www.ugporaj.pl.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Poraj

Katarzyna Kaźmierczak

Wniosek o przyjęcie dziecka do SPP w Żarkach Letnisku

Załącznik nr 1 do wniosku o przyjęcie dziecka

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola