Terminy rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego w Żarkach Letnisku informuje, że zgodnie z art. 204 ust. 1 pkt 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 60) terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli ulegają przesunięciu.

Informujemy również, że w terminie do 15 kwietnia br. organ prowadzący podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.

Będziemy Państwa informować o podejmowanych, zarówno przez Radę Gminy Poraj, jak i przez Wójta Gminy Poraj, stosownych uchwałach i zarządzeniach