Zarządzenia przedszkole

ZARZĄDZENIE NR 7/2020

Dyrektora Samorządowego Przedszkola Publicznego w Żarkach Letnisku z dnia 09.07.2020r.w sprawie wprowadzenia do stosowania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w Samorządowym Przedszkolu Publicznym w Żarkach Letnisku

Na podstawie: art. 6 ust. 1 – 4 ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwum (Dz. U. z 2020r. poz. 164), rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych o brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. 2015 poz. 1743) zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzono do stosowania w Samorządowym Przedszkolu Publicznym w Żarkach Letnisku:

 1. Instrukcję kancelaryjną, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Jednolity rzeczowy wykaz akt, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 3. Instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dokumentację spraw niezakończonych powstałą i zgromadzoną w Samorządowym Przedszkolu Publicznym w Żarkach Letnisku przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia załatwia się bez zmiany dotychczasowego znaku sprawy aż do zakończenia sprawy.

§ 3

Dokumentacja wytworzona i zgromadzona w Samorządowym Przedszkolu Publicznym w Żarkach Letnisku przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia podlega ponownej kwalifikacji do kategorii archiwalnych określonych w jednolitym rzeczowym wykazie akt, jeżeli dotychczasowe przepisy określają niższą wartość archiwalną tej dokumentacji lub krótszy czas jej przechowywania.

§ 4

Zobowiązuję nauczycieli oraz pracowników administracji do zapoznania się z treścią dokumentu i przyjęcie do stosowania.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor SPP w Żarkach Letnisku

Joanna Sawicka

ZARZĄDZENIE NR 6/2020

Dyrektora Samorządowego Przedszkola Publicznego w Żarkach Letnisku

z dnia 23.06.2020r.w sprawie powołania Komisji Socjalnej

Na podstawie §2 Regulaminu korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
w Samorządowym Przedszkolu Publicznym w Żarkach Letnisku zarządzam, co następuje:

§ 1

 Powołuję Komisję Socjalną  w Samorządowym Przedszkolu Publicznym w Żarkach Letnisku w składzie:

 1. Sawicka Joanna – przewodniczący – Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego
  w Żarkach Letnisku
 2. Aleksandra Śmiejkowska-Jasińska – członek – przedstawiciel pracowników
 3. Agata Majstryszyn-Zalejska – członek – przedstawiciel pracowników
 4. Agata Rosikoń – członek – przedstawiciel ZNP

§ 2

Komisja Socjalna wykonuje swoje zadania na podstawie § 2 Regulaminu korzystania
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Samorządowym Przedszkolu Publicznym w Żarkach Letnisku.

§ 3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor SPP w Żarkach Letnisku

Joanna Sawicka

ZARZĄDZENIE NR 5/2020 Dyrektora Samorządowego Przedszkola Publicznego w Żarkach Letnisku z dnia 15 maja 2020 w sprawie procedur bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19

Na podstawie :

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59ze zm.),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148ze. zm.),

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.)

§1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19( Dz. U z 2020r. poz.493)

Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374,567)

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019r. poz. 59 oraz z 2020r. poz. 322, 374 i 567).

w związku z otwarciem przedszkoli od dnia 25 maja 2020r. zarządzam, co następuje:

§ 1

1.Wprowadza się „Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19”, stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia.

2.Procedury obowiązują wszystkich pracowników Samorządowego Przedszkola Publicznego w Żarkach Letnisku oraz rodziców którzy będą korzystać z opieki przedszkola.

3.Zarządzenie zobowiązuje wyżej wspomnianych do przestrzegania postanowień zawartych w procedurach.

§ 2

Zmiany w Procedurach bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19, wynikające m.in. z nowelizacji obowiązujących przepisów lub innych przyczyn będą dokonywane w formie aneksów.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania tj. 15 maja 2020r.

Dyrektor SPP w Żarkach Letnisku

Joanna Sawicka

ZARZĄDZENIE NR 4/2020 Dyrektora Samorządowego Przedszkola Publicznego w Żarkach Letnisku z dnia 06.05.2020r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Samorządowym Przedszkolu Publicznym w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej Samorządowego Przedszkola Publicznego w Żarkach Letnisku w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 22 maja 2020r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19.

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Samorządowego Przedszkola Publicznego w Żarkach Letnisku są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www.przedszkole-zarkiletnisko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Przedszkola Publicznego w Żarkach Letnisku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor SPP w Żarkach Letnisku

Joanna Sawicka

ZARZĄDZENIE NR 3/2020 Dyrektora Samorządowego Przedszkola Publicznego w Żarkach Letnisku z dnia 06.05.2020r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Podstawa prawna: Art. 157 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59), §9 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół
i placówek (Dz.U. 2017 poz. 610)

§ 1

Powołuję Komisję Rekrutacyjną  (zwaną dalej Komisją) do przeprowadzenia postępowanie rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 w Samorządowym Przedszkolu Publicznym w Żarkach Letnisku.

§ 2

Do zadań Komisji należy:

 1. weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
  w postępowaniu rekrutacyjnym,
 2. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
 3. ustalenie i podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do publicznej wiadomości,
 4. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego,
 5. sporządzenie uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.

§ 3

W skład komisji wchodzą:

Wioletta Wietrzyńska – przewodnicząca, nauczyciel

Aleksandra Śmiejkowska-Jasińska – członek

§ 4

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor SPP w Żarkach Letnisku

Joanna Sawicka

ZARZĄDZENIE NR 2/2020 Dyrektora Samorządowego Przedszkola Publicznego w Żarkach Letnisku z dnia 24.03.2020r. w sprawie: procedur kształcenia na odległość

Na podstawie:

art.68 ust 1 pkt 1Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe (Dz.U. z2019r .poz. 1148 ze zm.)

Rozporządzenia MENz dnia 20 marca 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r., poz.492),

Rozporządzenia MENz dnia 20marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r., poz.493)

Zarządzam co następuje:

§ 1.

Na okres czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadzam procedury kształcenia na odległość, określone w celu realizacji programu nauczania stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 25 marca 2020r.

Dyrektor SPP w Żarkach Letnisku

Joanna Sawicka

ZARZĄDZENIE NR 1/2020 Dyrektora Samorządowego Przedszkola Publicznego w Żarkach Letnisku z dnia 13.03.2020r. w sprawie wprowadzenia zasad postępowania epidemiologicznego i medycznego w związku z ryzykiem wystąpienia zakażenia koronawirusa 2019-nCoV

§ 1

Wprowadza się procedurę postępowania medycznego w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem 2019-nCoV u pracowników Samorządowego Przedszkola Publicznego w Żarkach Letnisku.

§ 2

Schemat postępowania w przypadku zarówno podejrzenia jak i wystąpienia zakażenia zawarty w załączniku do zarządzenia opracowany na podstawie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Dyrektor SPP w Żarkach Letnisku

Joanna Sawicka