Rekrutacja

Zasady ogólne:

Do Gminnego żłobka przyjmuje się dzieci w wieku od roku do lat 3, zamieszkałych na obszarze gminy Poraj. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego żłobek nadal dysponuje wolnymi miejscami, to w postępowaniu uzupełniającym mogą być przyjęci kandydaci spoza obszaru gminy.

Terminy:

1.Składanie przez rodzica/prawnego opiekuna potwierdzenie woli kontynuowania przez dziecko uczęszczania do żłobka od następnego roku tj. od 01 września br do 31 sierpnia roku następnego trwa od 01 lutego do 28 lutego.

2. Rekrutacja do żłobka na dany rok szkolny odbywa się w dniach od 1 marca do 31 marca. W tym okresie trwa składanie wniosku zgłoszenia dzieci ubiegających się o przyjęcie do żłobka w formie papierowej wraz z niezbędnymi dokumentami tj. zaświadczeniami z zakładu pracy dot. zatrudnienia rodziców/opiekunów prawnych.

3.Do 15 kwietnia trwają prace komisji.

4.Ogłoszenie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do żłobka odbywa się od 15 do 30 kwietnia do godz. 15:00 w siedzibie żłobka. Jeżeli dzień ten przypada w dzień wolny od pracy, listy publikuje się w pierwszym dniu roboczym.

5.Przyjmowanie wniosków przez komisję rekrutacyjną o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do żłobka – do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

6.Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia – do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

7.Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia – do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.

8.Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia – do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora.

9.Do 31 sierpnia w przypadku pojawienia się wolnych miejsc w żłobku, trwa nabór uzupełniający oraz rozpatrywanie wniosków odwoławczych.

Karta zapisu dziecka do Żłobka

Deklaracja o kontynuowaniu uczęszczania do żłobka

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do żłobka