Zarządzenia-Żłobek

ZARZĄDZENIE NR 1/2020 Dyrektora Żłobka Gminnego w Żarkach Letnisku z dnia 13.03.2020r.w sprawie wprowadzenia zasad postępowania epidemiologicznego i medycznego w związku z ryzykiem wystąpienia zakażenia koronawirusa 2019-nCoV

§ 1

Wprowadza się procedurę postępowania medycznego w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem 2019-nCoV u pracowników Żłobka Gminnego w Żarkach Letnisku.

§ 2

Schemat postępowania w przypadku zarówno podejrzenia jak i wystąpienia zakażenia zawarty
w załączniku do zarządzenia opracowany na podstawie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Dyrektor Żłobka Gminnego
w Żarkach Letnisku

Joanna Sawicka

ZARZĄDZENIE NR 2/2020 Dyrektora Żłobka Gminnego w Żarkach Letnisku z dnia 04.05.2020r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Na podstawie § 12 Regulaminu przeprowadzania rekrutacji dzieci do Żłobka Gminnego w Żarkach Letnisku zarządzam, co następuje:

§ 1

 Powołuję Komisję Rekrutacyjną  w Żłobku Gminnym w Żarkach Letnisku w składzie:

  1. Sawicka Joanna – przewodniczący – Dyrektor Żłobka Gminnego w Żarkach Letnisku
  2. Karolina Okularczyk  – członek – przedstawiciel pracowników
  3. Kamila Popiołek – członek – przedstawiciel pracowników

§ 2

Komisja Rekrutacyjna wykonuje swoje zadania na podstawie § 12 Regulaminu przeprowadzania rekrutacji dzieci do Żłobka Gminnego w Żarkach Letnisku.

§ 3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Żłobka Gminnego
w Żarkach Letnisku

Joanna Sawicka

ZARZĄDZENIE NR 3/2020 Dyrektora Żłobka Gminnego w Żarkach Letnisku z dnia 15 maja 2020 w sprawie procedur bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19

Na podstawie :

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59ze zm.),

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019r. poz. 59 oraz z 2020r. poz. 322, 374 i 567).

w związku z otwarciem żłobka od dnia 25 maja 2020r. zarządzam, co następuje:

§ 1

1.Wprowadza się „Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19”, stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia.

2.Procedury obowiązują wszystkich pracowników Żłobka Gminnego w Żarkach Letnisku oraz rodziców którzy będą korzystać z opieki żłobka.

3.Zarządzenie zobowiązuje wyżej wspomnianych do przestrzegania postanowień zawartych w procedurach.

§ 2

Zmiany w Procedurach bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19, wynikające m.in. z nowelizacji obowiązujących przepisów lub innych przyczyn będą dokonywane w formie aneksów.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania tj. 15 maja 2020r.

Dyrektor Żłobka Gminnego
w Żarkach Letnisku

Joanna Sawicka